گیاهان و گلخانه ها

z

گیاهان و گلخانه ها

گاز دی اکسید کربن دارای اهمیت زیادی برای تداوم حیات بر روی زمین است. با وجود این که جانوران با تنفس اکسیژن، گاز دی اکسید کربن را به محیط باز می گردانند، گیاهان این گاز را دریافت کرده و با استفاده از فرآیند فتوسنتز، اکسیژن تولید می کنند.

حلقه اتصال گاز دی اکسید کربن و کشاورزی، کود است. اغلب کودهای نیتروژنی با استفاده از اوره صنعتی تولید می شوند. این نوع اوره با استفاده از گاز دی اکسید کربن ساخته می شود و می تواند به مهمترین کاربرد صنعتی گاز دی اکسید کربن در دهه های آینده بدل شود.

 

کاربرد دی اکسید کربن