نیتروس اکساید

نيتروس اكسايد(N2O )را همچنين به عنوان گاز خنده مي شناسند.نيتروس اكسايد يك گاز بيرنگ و خوش بو و داراي مزه اي شيرين است كه به دليل اثرات ضد درد و بيهوش كنندگيي كه دارد در دندانپزشكي و جراحي مورد استفاده قرار مي گيرد.اين گاز همچنين به عنوان توليد كننده بازده موتور(افزايش سرعت) وسايل نقليه و همچنين به عنوان اكسيد كننده در موشك ها استفاده مي شود.نيتروس اكسايد  "گاز خنده" نامگذاري شده است زيرا تنفس آن ايجاد خوشحالي(سر خوشي) مي كند.


Keywords: